ภาพรวมของธุรกิจรับเหมาช่วง ( Outsourcing )

       ในสภาพการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การลดต้นทุนการผลิต
เป็นสิ่งต้องปฏิบัติกันโดยทั่วไป วิธีการหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนการผลิต
ได้และเป็นที่นิยมปฏิบัติกันก็คือ การรับเหมาช่วงหรือ Outsourcing
เป็นวิธีการรับเหมาแรงงาน การรับจ้างผลิต หรือ แม้แต่การรับจ้างทำงาน
ที่เกี่ยวกับงานสำนักงานหรืองานบริการต่างๆ เป็นต้น ในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดย เฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม OEM ในป้จจุบัน
มักจะใช้วิธีการลดต้นทุนโดยการ Outsourcing


          หลักการโดยทั่วไปของการทำ Outsourcing คือ เมื่อโรงงานขนาดใหญ่ ที่มีแรงงานเป็นจำนวน
มากต้องการลดต้นทุนการผลิตของตัวเอง ก็จะว่าจ้างให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านจ้างเหมาแรงงาน
ให้จัดหาแรงงานตามจำนวนที่ต้องการและส่งให้กับบริษัทตนเอง โดยวิธีการนี้ทำให้ค่าจ้างแรงงานบาง
ส่วนถูกโอนย้ายมายังบริษัทจ้างเหมาแรงงาน ดังเช่น หากบริษัท (ก) ต้องการจ้างแรงงานด้วยตนเอง
บริษัท (ก) จะต้องจ่ายค่าจ้างและรวมสวัสดิการต่างๆ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 350 บาทต่อคนต่อวัน
แต่หากจ้างบริษัทจ้างเหมาแรงงานก็จะจ่ายเงินเพียง 250 บาทต่อคนต่อวัน โดยจ่ายให้กับบริษัทจ้าง
เหมาแรงงานเท่านั้น วิธีการดังกล่าวเป็นที่นิยมปฏิบัติกันในอุตสากรรมการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ด้วยผลวิธีการดังกล่าวทำให้แรงงานผู้นั้นจะำได้รับค่าจ้างเพียงค่าแรงขั้น
ต่ำหรือมากกว่าเพียงเล็กน้อย โดยที่ส่วนต่างของค่าจ้างจะเป็นผลกำไรของบริษัทรับเหมาแรงงาน

         วิธีการลดต้นทุนการผลิตดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ เช่น แรงงานจะไม่ได้
้รับค่าจ้างเหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพตามความเป็นจริง แรงงานไม่มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
เพราะว่าเมื่อเข้ามาทำงานระยะหนึ่งแล้วจะคอยมองหาบริษัทใหม่ที่สามารถจ่ายค่าจ้างให้สูงกว่าหรือ
บริษัทที่เปิดโอกาสให้เป็นพนักงานประจำ แรงงานไม่ได้มีการพัฒนาเนื่องจากไม่มีความแน่นอนของ
ระยะเวลาการจ้างงาน จึงทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อต่อเนื่อง
คุณภาพของการผลิตได้ ที่สำคัญคือคุณภาพชีวิตของแรงงานในกลุ่มนี้จะำไม่ได้รับการเอาใจใส่จาก
บริษัทให้พัฒนาขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาแรงงานของประเทศได้

         บริษัทพารากอน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจึงอาสาเข้า
มาช่วยวางกลยุทธในการลดต้นทุนโดยวิธีการรับเหมาช่วง (Outsourcing) มองเห็นช่องทางธุรกิจจาก
ปัญหาดังกล่าวจึงเข้ามาดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาแรงงานด้านการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและ
ช่วยเหลือให้แรงงานได้รับค่าจ้างและการดูแลที่เหมาะสม จึงได้ว่าจ้างแรงงานเป็นของตนเองและรับ
งานจากโรงงานต่างๆ เข้ามาทำในพื้นที่ของตนเอง มีการบริหารจัดการด้านการผลิตและคุณภาพของ
ตนเองโดยทำตัวเองเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของสายกระบวนการผลิตของโรงงานที่ว่าจ้าง ทำให้สามารถ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ได้และยังสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้า
ได้อีกด้วย รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลพนักงานให้ดีเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานรวมถึงความเป็น
อยู่ให้ดีขึ้นอีกด้วย

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ


          บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทรับเหมาช่วง คือ เป็นผู้ให้บริการการทำงานบางอย่างที่ตนเอง
ไม่อยากทำหรือทำแล้วมีต้นทุนที่สูงหรือเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานฝีมือจำนวนมาก เช่น งานตรวจสอบ
ชิ้นส่วนงานอิเล็คทรอนิคส์ งานประกอบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น

          ปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการด้านงานตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์และวัดถุดิบต่างๆ โดยใช้
กล้องไมโครสโคปกำลังขยาย 10 – 30 เท่าหรือเลนส์ขยาย 3 เท่า หรือเรียกว่า Visual Inspection
งานบริการด้านการคัดเลือกและทำความสะอาดชิ้นส่วนงานและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ หรือเรียกว่า
Clean and Sort และการซ่อมแซมสิ่งเสียหายของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์หรือเรียกว่า Rework โดยที่
การทำงานนั้นจะทำภายในพื้นที่ของบริษัทฯ เองหรือหากจำเป็นก็จะส่งพนักงานออกไปทำงานในพื้นที่
ของบริษัทลูกค้าได้ซึ่งก็จะีกำหนดเป็นครั้งๆ ไป

         กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้บริการของบริษัทฯ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมทีมีการใช้แรงงานมากหรือ
ลัีกษณะการทำงานที่ต้องใช้แรงงานที่มีฝีมือสูงเช่น งานตรวจสอบด้วยสายตาในกลุ่มดังด่อไปนี้

            กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ทุกประเภท เช่น HDD, Semiconductor,
              Transistor เป็นต้น
            ลักษณะงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการตรวจสอบด้วยสายตา เช่น ฉลาก
              สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ
 

Request a free consultation!
 
 
 
 
Paragonelectronics © 2009. All Rights Reserved

Privacy Policy  |  Terms Of Use